Carl Zeiss spol. s r.o.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem pro software zařízení ZEISS

1 Definice a působnost
1.1 Vy (dále jen „Nabyvatel licence“) jste si zakoupili určité zařízení („Zařízení ZEISS“), a to buď od společnosti Carl Zeiss AG („ZEISS”), nebo od jakékoli z jejích přidružených společností nebo autorizovaných distributorů či od jiné třetí strany. Toto zařízení ZEISS má zabudovaný software, který je vlastněn nebo licencován společností ZEISS („Software zařízení ZEISS“).

1.2 Jakékoli použití softwaru zařízení ZEISS podléhá této licenční smlouvě s koncovým uživatelem softwaru zařízení ZEISS („EULA“).

1.3 Tato smlouva EULA se nevztahuje na software třetích stran, včetně toho, co je známé jako svobodný software a software s otevřeným zdrojovým kódem (FOSS). Takový software třetí strany podléhá platným licenčním podmínkám příslušné třetí strany. Společnost ZEISS a nabyvatel licence souhlasí s tím, že veškeré záruky nebo odpovědnost společnosti ZEISS za takový software třetích stran budou výslovně vyloučeny, pokud se společnost ZEISS a nabyvatel licence nedohodnou jinak.

2 Rozsah této smlouvy EULA; samostatná smlouva pro zařízení ZEISS
2.1 Tato smlouva EULA stanoví omezená práva, která společnost ZEISS uděluje nabyvateli licence s ohledem na software zařízení ZEISS.

2.2 Pokud si nabyvatel licence zakoupí zařízení ZEISS přímo od společnosti ZEISS, ať už za úplatu nebo bezplatně, platí následující:
Nákup příslušného zařízení ZEISS a zabudovaného softwaru zařízení ZEISS nabyvatelem licence a jakákoli související práva a povinnosti společnosti ZEISS na jedné straně a zákazníka (= nabyvatele licence) na straně druhé, včetně mimo jiné jakýchkoli záležitostí souvisejících s dodáním, plněním, kvalitou, množstvím a cenou, se jednoznačně řídí podmínkami příslušné kupní smlouvy mezi společností ZEISS a zákazníkem.

2.3 Pokud si nabyvatel licence zakoupí zařízení ZEISS nikoli od společnosti ZEISS, ale od přidružené společnosti nebo jiné třetí strany, platí následující:

Nákup zařízení ZEISS a/nebo softwaru zařízení ZEISS nabyvatelem licence a jakákoli související práva a povinnosti společnosti ZEISS na jedné straně a zákazníka (= nabyvatele licence) na straně druhé, mimo jiné včetně jakýchkoli záležitostí souvisejících s dodáním, plněním, kvalitou, množstvím a cenou, se jednoznačně řídí samostatnou kupní smlouvou uzavřenou mezi nabyvatelem licence a příslušnou třetí stranou. Nabyvatel licence nemá právo na žádné nároky vůči společnosti ZEISS v souvislosti s poskytováním zařízení ZEISS a/nebo softwaru zařízení ZEISS, včetně mimo jiné jakýchkoli smluvních nároků z důvodu jakékoli vady, selhání nebo neplnění. Veškeré takové nároky nabyvatele licence, pokud existují, bude nabyvatel licence uplatňovat vůči příslušné třetí straně, od níž nabyvatel licence příslušné zařízení ZEISS zakoupil. Aniž by tím bylo dotčeno výše uvedené, společnost ZEISS uděluje nabyvateli licence práva na užívání s ohledem na software zařízení ZEISS v souladu s ustanoveními této smlouvy EULA.

3 Vlastnictví duševních práv
3.1 S výhradou omezených práv výslovně udělených v této smlouvě EULA si společnost ZEISS vyhrazuje veškerá práva, nároky a podíly na softwaru zařízení ZEISS, včetně všech souvisejících práv k duševnímu vlastnictví (jak je definováno níže). Nabyvateli licence nejsou podle této smlouvy udělena žádná práva, než jaká jsou zde výslovně uvedena.

3.2 Pro účely této smlouvy EULA znamená výraz „Práva k duševnímu vlastnictví“ jakákoliv práva duševního vlastnictví nebo jiná (vlastnická) práva na celém světě, ve všech médiích, nyní existující nebo vzniklá v budoucnu, pro všechny verze a prvky, ve všech jazycích a po celou dobu trvání takových práv, vzniklých na základě zákonného nebo obecného práva, smlouvy nebo jinak, a ať už jsou nebo nejsou registrované nebo registrovatelné, včetně (a) práv ve všech vynálezech, objevech, užitných vzorech, patentech, reedicích a přezkoumaných patentech nebo patentových přihláškách (kdekoli byli podány a kdekoli byly vydány, včetně pokračování, částečných pokračování, náhrad a rozdělení takových přihlášek a všech přednostních práv vyplývajících z takových přihlášek) existujících nebo později podaných, vydaných nebo získaných; (b) práva spojená s autorskými díly, včetně databázových práv, autorských práv, morálních práv, aplikací autorských práv a registrací autorských práv; (c) práva k počítačovému softwaru a programům, zdrojovým kódům nebo obchodním metodám; (d) práva k materiálům; (e) práva spojená s ochrannými známkami, servisními značkami, obchodními názvy, názvy internetových domén, obchodními názvy, logy, obchodním oblečením a žádostmi o registraci a jejich registracemi; f) práva související s ochranou obchodního tajemství, know-how a/nebo jiných důvěrných informací; (g) práva k (průmyslovým) vzorům, zapsaná nebo nezapsaná; a (h) práva analogická těm v této definici a všechna další vlastnická práva týkající se nehmotného majetku.

4 Udělení práv a omezení
4.1 Za předpokladu, že nabyvatel licence dodrží podmínky této smlouvy EULA, uděluje společnost ZEISS nabyvateli licence nevýhradní, nepřevoditelné a nesublicencovatelné právo používat software zařízení ZEISS zabudovaný v zakoupeném zařízení ZEISS do míry, v jaké je to nezbytné pro správné používání takového zařízení ZEISS v souladu s jakýmkoli platným popisem produktu. Nabyvatel licence může používat software zařízení ZEISS pouze tak, jak je společností ZEISS zabudovaný do zařízení ZEISS.

4.2 Jakékoli jiné použití softwaru zařízení ZEISS, včetně kopírování, distribuce, prodeje, pronájmu, zapůjčení nebo zveřejnění, je přísně zakázáno. Nabyvatel licence zejména nesmí používat software zařízení ZEISS (i) na jiném hardwaru než na příslušném zařízení ZEISS nebo v kombinaci s ním, (ii) v kombinaci s jakýmkoli jiným softwarem nebo (iii) jako samostatný software.

4.3 Nabyvatel licence nebude upravovat, překládat, dekompilovat nebo rozebírat software zařízení ZEISS a/nebo doprovodnou dokumentaci a informace bez předchozího písemného souhlasu společnosti ZEISS, a to pouze v rozsahu povoleném příslušnou platnou legislativou. Pokud má nabyvatel licence v úmyslu dekompilovat software zařízení ZEISS za účelem získání informací nezbytných pro zajištění vzájemné provozuschopnosti nezávisle vytvořeného počítačového programu s jinými programy, nabyvatel licence o svém záměru písemně informuje společnost ZEISS a společnost ZEISS dle vlastního uvážení poskytne potřebné informace v přiměřené lhůtě.

4.4 Nabyvatel licence nesmí měnit ani odstraňovat žádná upozornění na autorská práva a/nebo autorství související se softwarem zařízení ZEISS.

4.5 Společnost ZEISS zůstává vlastníkem všech práv k softwaru zařízení ZEISS, a to i v případě, že nabyvatel licence upraví software zařízení ZEISS a/nebo jej zkombinuje s vlastními programy nebo programy třetích stran v rozporu s touto smlouvou EULA. Pokud mají být na základě platných závazných právních předpisů nabyvatel licence nebo jakákoli třetí strana pověřená nabyvatelem licence považována za vlastníka práv k úpravám nebo odkazům, uděluje nabyvatel licence společnosti ZEISS práva na jejich užívání v nejvyšší možné míře, mimo jiné také výhradní, trvalé, globální, převoditelné a sublicencovatelné právo bez jakéhokoli omezení používat, uvádět na trh, kopírovat, šířit a zveřejňovat tyto úpravy/odkazy a (pokud je to relevantní) nabyvatel licence zajistí, aby příslušná třetí strana udělila společnosti ZEISS tato práva také.

5 Zřeknutí se záruky
5.1 Není-li mezi společností ZEISS a držitelem licence dohodnuto jinak, je software zařízení ZEISS poskytován „tak, jak je“ a společnost ZEISS neposkytuje žádné záruky, výslovné ani mlčky předpokládané, s ohledem na software zařízení ZEISS, včetně mimo jiné jakýchkoliv záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Společnost ZEISS nezaručuje, že software zařízení ZEISS splní požadavky nabyvatele licence, nebo že software zařízení ZEISS bude bez chyb. Společnost ZEISS neposkytuje žádnou záruku na neporušování práva.

5.2 Není-li mezi společností ZEISS a nabyvatelem licence dohodnuto jinak, tato smlouva EULA stanoví veškeré závazky společnosti ZEISS týkající se softwaru zařízení ZEISS.

6 Omezení odpovědnosti
6.1 Společnost ZEISS odpovídá za škody (i) v rozsahu, v jakém nelze odpovědnost společnosti ZEISS omezit nebo vyloučit podle platných zákonů, zejména příslušných zákonů o odpovědnosti za produkty; (ii) způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí společnosti ZEISS, jejích právních zástupců, zaměstnanců, prodejců nebo subdodavatelů; a (iii) z hlediska usmrcení, tělesné nebo zdravotní újmy způsobené úmyslně nebo nedbalostí společnosti ZEISS, jejích právních zástupců, zaměstnanců, prodejců nebo subdodavatelů.

6.2 Pokud není v části 6.1 stanoveno jinak: (a) společnost ZEISS v žádném případě nenese odpovědnost za ušlý zisk, ztrátu dat, nepřímé, zvláštní, náhodné, následné nebo jiné škody vzniklé v důsledku této smlouvy EULA nebo v souvislosti s ní nebo s používáním softwaru zařízení ZEISS, ať už je takový nárok založen na porušení záruky, porušení smlouvy, přečinu nebo jakékoli jiné právní teorii, bez ohledu na příčinu takové ztráty nebo poškození, a (b) celková odpovědnost společnosti ZEISS za jakékoli nároky vyplývající z této smlouvy EULA nebo v souvislosti s ní je souhrnně omezena na částku 1 000 EUR.

7 Ochrana údajů
Informace o zpracování osobních údajů společností ZEISS v souvislosti s poskytováním softwaru zařízení ZEISS, pokud existují, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti ZEISS.

8 Platné zákony; omezení vývozu
8.1 Nabyvatel licence je odpovědný za to, že používání softwaru zařízení ZEISS z jeho strany je kompatibilní se všemi zákonnými a regulačními požadavky, které se na nabyvatele licence vztahují.

8.2 Nabyvatel licence je informován, že vývoz nebo zpětný dovoz softwaru zařízení ZEISS, informací a dokumentace podléhá příslušným ustanovením o vývozu a dovozu Spolkové republiky Německo, Evropské unie a/nebo Spojených států amerických.

9 Závěrečná ustanovení
9.1 Tato smlouva EULA a jakékoli spory z ní vyplývající nebo s ní související se řídí výhradně zákony Spolkové republiky Německo s výjimkou norem kolizních. Neplatí Úmluva OSN o mezinárodním prodeji zboží (CISG) ze dne 11. dubna 1980, stejně jako všechny související dohody.

9.2 Veškeré spory vyplývající z této smlouvy EULA nebo v souvislosti s ní budou předloženy výhradně soudům v Jeně.

9.3 Pokud jsou ustanovení této smlouvy EULA neplatná nebo se stanou neplatnými, nesplnitelnými a/nebo nevymahatelnými, a to zcela nebo zčásti, účinnost zbývajících ustanovení této smlouvy EULA není tímto nedotčena.

Naposledy upraveno: září 2019