Oznámení o ochraně osobních údajů

Jak zacházíme s vašimi údaji

Těší nás vaše návštěva a váš zájem o naše produkty a služby. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Rádi bychom vás proto níže informovali o tom, jak jsou osobní údaje zpracovávány ve společnosti Carl Zeiss AG a dalších společnostech skupiny ZEISS (dále jen ZEISS).

Osobní údaje jsou údaje, které umožňují přímou nebo nepřímou identifikaci osoby. Nezáleží na tom, zda lze určení provést na základě jedné informace nebo několika informací. Čím více informací a údajů lze kombinovat, tím přesněji lze osobu určit. Osobní údaje zahrnují například jméno, adresu, věk nebo e-mailovou adresu, ale také nepřímé údaje, jako je IP adresa nebo rodné číslo.

Správce a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Odpovědnou stranou za zpracování a ochranu vašich osobních údajů je společnost Carl Zeiss AG.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů nebo dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo výkonu vašich práv, kontaktujte nás buď pomocí kontaktního formuláře ve spodní části této stránky nebo na následující adrese, telefonním čísle nebo e-emailové adrese:

Podnikový pověřenec pro ochranu osobních údajů
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Tel.: +49 7364 20-0 (klíčové slovo "ochrana osobních údajů")
E-mail: dataprivacy@zeiss.com (Nezasílejte důvěrné informace e-mailem)

Vaše práva jako subjektu údajů

Samozřejmě si ponecháváte kontrolu nad všemi osobními údaji, které nám poskytnete při návštěvě našich webových stránek nebo používání našich služeb. Máte následující práva, která můžete uplatnit bezplatně.

1. Právo na přístup

Máte právo kdykoli získat informace o svých osobních údajích, které ukládáme. Máte právo vědět, pro jaké účely jsou vaše osobní údaje zpracovávány, jak dlouho jsou zpracovávány (viz Doba uložení) a komu jsou případně zpřístupněny (viz Kategorie údajů). Uvědomte si prosím, že před poskytnutím informací musíme nejprve ověřit totožnost žádající osoby.

2. Právo na odvolání/námitku

Pokud jste nám udělili souhlas s určitým zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje v rámci vyvažování zájmů z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu, máte právo proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku s účinností do budoucna.

3. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo od nás požadovat předání vašich osobních údajů jinému subjektu.

4. Právo na opravení, smazání nebo omezení zpracování.

Máte právo na opravu a/nebo doplnění vašich údajů prostřednictvím dodatečného prohlášení, dále máte právo na vymazání vašich údajů pro účely, pro které byly shromážděny, nebo na omezení jejich zpracování.

5. Právo na stížnost

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu nebo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud byste měli mít důvod ke stížnosti. Chcete-li uplatnit práva vůči naší společnosti, kontaktujte prosím kontaktní osobu uvedenou na začátku tohoto oznámení o ochraně údajů.

Kategorie údajů a příjemci údajů

1. Jaké kategorie údajů společnost ZEISS využívá?

Mezi kategorie osobních údajů, které společnost ZEISS zpracovává, patří mimo jiné

 • Vaše kontaktní údaje, např. jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo (čísla), e-mailová adresa atd.
 • Odborné informace, např. název vaší společnosti, adresa vaší společnosti, vaše pozice ve vaší společnosti atd.
 • Údaje o poloze nebo preferencích, např. při používání našich webových stránek, abychom mohli zobrazovat obsah v jazyce, který je pro vás relevantní, abychom mohli poskytovat newslettery s obsahem, který je pro vás relevantní atd.
 • Údaje o produktech a službách, např. jaké produkty nebo služby jste vy nebo vaše společnost zakoupili od společnosti ZEISS, které produkty nebo služby jsou vám přiděleny atd.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v rámci příslušného smluvního vztahu musíte poskytnout ty osobní a firemní údaje, které jsou nutné pro vznik, realizaci a ukončení smluvního vztahu nebo příslibu plnění a jejich příslušné plnění nebo které jsme ze zákona povinni shromažďovat.

2. Příjemci osobních údajů

V nezbytném rozsahu budou mít tato oddělení v rámci společnosti ZEISS přístup k osobním údajům, které jsou nutné pro plnění jejich povinností.

Kromě toho mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny dalším příjemcům pro účely popsané v části Účely zpracování osobních údajů a uvedeny v příslušné legislativě. Jedná se o pečlivě vybrané partnery, kteří poskytují služby společnosti ZEISS. Tito poskytovatelé služeb nakládají s vašimi osobními údaji jako tzv. zpracovatelé naším jménem a podle našich pokynů.

3. Předávání třetím zemím nebo mezinárodním organizacím

Předávání do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor („třetí země“) probíhá pouze v rozsahu nezbytném pro příslušný účel. Před jakýmkoli předáním osobních údajů zpracovatelům nebo třetím stranám ve třetích zemích zajišťujeme existenci mechanismu předávání v souladu s GDPR EU:

 • Pokud se jedná o bezpečnou třetí zemi, vztahuje se na přenos dat rozhodnutí o přiměřenosti.
 • Pokud jsou údaje předávány do tzv. nezabezpečené třetí země, vztahuje se na tento přenos údajů standardní smluvní doložky.

Doba uložení

Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou pro daný účel potřeba. Pokud jsme ze zákona povinni tak učinit, uchováváme vaše údaje až do konce zákonem regulovaných období uchovávání. V závislosti na právním základu jde obvykle o 6 až 10 let.

Kromě toho budou vaše údaje uchovávány do uplynutí zákonných promlčecích lhůt, obvykle 3 roky, pokud je to nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků. Poté budou odpovídající údaje běžně vymazány, pokud již nejsou potřebné k dosažení nezbytných účelů.

Automatizované rozhodování, včetně profilování

Osobní údaje, které shromažďujeme například na našich webových stránkách a které nám pomáhají porozumět vašim zájmům, mohou být použity pro účely personalizace, abychom vám poskytli obsah a informace, které jsou pro vás relevantní. Automatizované rozhodování na základě těchto shromážděných dat neprobíhá.

Neformální námitka proti tomuto způsobu použití je možná bez udání důvodů kdykoli do budoucna. Použijte prosím kontaktní formulář uvedený ve spodní části této stránky.

Účely zpracování osobních údajů

Společnost ZEISS shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje pouze v případě, že jste k tomu udělili souhlas nebo pokud to umožňují či vyžadují jiné právní předpisy. Tyto údaje obecně získáváme dvěma způsoby: buď jste nám je poskytli vy, nebo je shromažďujeme, když používáte naše produkty a služby.

Následující seznam uvádí různé účely zpracování osobních údajů zde ve společnosti ZEISS. Každý záznam obsahuje stručný popis příslušného účelu spolu s odpovídajícím právním základem zpracování. Kliknutím na záznam zobrazíte podrobnější popis každého účelu.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se jednoho nebo více účelů zpracování, neváhejte nás kontaktovat.

 • Osobní údaje, které společnost ZEISS obdrží v rámci žádostí o cenovou nabídku, zpracování objednávek, konfigurace atd., slouží ke zpracování příslušných obchodních transakcí. Shromážděné údaje jsou za tímto účelem zpracovávány v našem CRM systému. Právním základem zpracování údajů je plnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

 • Společnost ZEISS nabízí různé aplikace pro mobilní zařízení (iOS a/nebo Android), které mohou shromažďovat osobní údaje. Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro fungování příslušné aplikace.

  Aplikace na mobilních zařízeních mohou v případě potřeby a se souhlasem uživatele získat přístup k funkcím koncového zařízení. Každá aplikace, kterou společnost ZEISS nabízí, vás požádá o souhlas s používáním požadovaných funkcí. Mezi tyto funkce mohou mimo jiné patřit následující:

  • Kalendář
  • Kontakty
  • Kamera
  • Umístění
  • Zvuk (výstup a mikrofon)
  • Telefon
  • SMS/MMS
  • Paměť
  • Případně jiné snímače

  Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat s budoucí účinností.

 • Společnost ZEISS může zaznamenávat telefonické rozhovory nebo chatovací relace za účelem zlepšení kvality našich služeb. Nahrávání se spustí až poté, co jste byli požádáni a souhlasili s vaším souhlasem na začátku telefonního hovoru nebo chatu.

  Právním základem zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat s budoucí účinností.

 • Běžný postup žádosti o zaměstnání

  Registrací a odesláním své žádosti u nás na aplikačním portálu ZEISS nám poskytujete své osobní údaje a souhlasíte se zpracováním těchto informací v rámci žádosti. Máte také možnost samostatně souhlasit se zařazením vašich údajů na seznam uchazečů (viz níže).

  Vaše údaje budou použity výhradně pro účely obsazení konkrétní pozice ve skupině společností ZEISS. Za sběr a zpracování ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů odpovídá společnost ZEISS odpovědná za pracovní inzerát nebo v případě spekulativní žádosti společnost ZEISS, které žádost zašlete. Více informací o příslušné společnosti ZEISS naleznete na adrese recruiting.oberkochen@zeiss.com. Informace, které jste uvedli na aplikačním portálu ZEISS, můžete kdykoli zkontrolovat, aktualizovat a doplnit.

  Nevyžádaná žádost

  Pokud odešlete nevyžádanou žádost do našeho systému pro správu uchazečů, vaše údaje budou předány příslušné společnosti ZEISS, která odpovídá vašim dovednostem.

  Seznam uchazečů

  Pokud jste souhlasili s předáváním údajů o vaší žádosti, váš profil bude rozeslán, pokud by mohl být zajímavý i pro obsazení volných míst v jiných společnostech ZEISS. Vaše údaje tak budou zpřístupněny společnostem ZEISS zapojeným do procesu žádosti a v případě zájmu vás mohou kontaktovat.

  Aktivní vyhledávání lidských zdrojů

  Pokud nás zaujaly informace na vašem profilu a kontaktovali jsme vás přes kariérní portály nebo podobně, nejprve se s vámi seznámíme prostřednictvím příslušné sociální sítě. S vaším souhlasem zahrneme údaje ze sociální sítě do našeho aplikačního portálu a zašleme vám odkaz, pomocí kterého můžete vyplnit svůj profil prostřednictvím individuálního přístupu a souhlasit se zařazením do našeho seznamu uchazečů. Po shromáždění vašich údajů ze sociální sítě, přejdete k běžnému procesu ucházení se o zaměstnání (viz výše).

  Doporučení

  Pokud máte zajímavý profil, je možné, že vás již doporučil některý z našich zaměstnanců ZEISS. V takovém případě jsou vaše kontaktní údaje nejprve zaznamenány prostřednictvím zaměstnance společnosti ZEISS, aby vám náš systém mohl zaslat automatický e-mail s informacemi a odkazem na pracovní profil. Pokud máte zájem, můžete se přihlásit běžným postupem. Pokud zájem nemáte a na e-mail neodpovíte, odstraníme vaše kontaktní informace z našeho systému nejdéle po uplynutí dvou měsíců. Získáte tak dostatek času na přizpůsobení profilu dané práci nebo na využití již shromážděných údajů pro jiné zajímavé pracovní pozice. Pokud si budete přát, rádi vaše údaje vymažeme i před uplynutím dvouměsíční lhůty.

  Typ údajů

  V rámci procesu podávání žádosti zpracováváme údaje, které nám poskytnete se svou žádostí. Mezi tyto údaje patří zejména:

  • Identifikační údaje (jméno, příjmení atd.)
  • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo atd.)
  • Údaje o vzdělání a profesi (navštěvovaná škola/univerzita, profesní kariéra atd.)
  • Další příslušné údaje (certifikáty, vaše fotografie atd.)
  • Údaje o vašich osobních preferencích (záliby, zájmy atd.)
  • Právní základ a práva subjektů údajů

  Vaše údaje jsou shromažďovány pro účely popsané výše (rozumné důvody pro zaměstnání u společnosti ZEISS). Zpracování údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR ve spojení s čl. 88 GDPR.

  Protože společnost ZEISS přijímá nové zaměstnance z mnoha různých zemí, právní základ pro zákonné zpracování osobních údajů se může lišit. Další informace o konkrétních vnitrostátních právních ustanoveních (např. o právech subjektů údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů), jakož i obecné informace o zpracování údajů ve společnosti ZEISS, se nachází na našich webových stránkách.

  Pokud je zpracování vašich údajů založeno na vámi uděleném souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna na aplikačním portálu ZEISS nebo e-mailem na adresu recruiting.oberkochen@zeiss.com. Zákonnost zpracování údajů prováděného do odvolání není odvoláním dotčena.

  Příjemci údajů a místo zpracování údajů

  Skupina ZEISS zajišťuje, aby třetí strany jednající jménem společnosti ZEISS a oprávněné k přístupu k těmto údajům dodržovaly práva a povinnosti stanovené v těchto zásadách ochrany údajů. Společnost ZEISS a její poskytovatelé služeb obecně zpracovávají údaje na serverech umístěných v Evropské unii. Ve výjimečných případech mohou být údaje zpracovávány také v zemích mimo Evropu, a to v rozsahu povoleném zákonem.

  Při předávání údajů v rámci skupiny ZEISS, při předávání údajů do zahraničí a při zpracování údajů externími partnery společnost ZEISS dodržuje platné zákony na ochranu údajů a zajišťuje tyto činnosti v maximální možné míře prostředky dostupnými podle zákona o ochraně údajů, včetně smluv o zpracování údajů, standardních smluvních doložek EU a mezinárodních úmluv. Pokud místní požadavky v zahraničí neodpovídají úrovni ochrany Listiny základních práv EU, bude společnost ZEISS usilovat o to, aby rizika zpracování osobních údajů byla co nejnižší pomocí vhodných opatření.

  Odstranění údajů

  V zásadě jsme ze zákona povinni archivovat vaše údaje relevantní pro proces žádosti po dobu šesti měsíců. V případě, že vám nebudeme moci nabídnout pozici, ale souhlasili jste se zařazením do seznamu uchazečů, vaše údaje vymažeme nejpozději do dvou let od zamítnutí vaší žádosti. Po šesti měsících můžete také kdykoli nechat odstranit své údaje na Portálu žadatelů ZEISS nebo zasláním e-mailu na adresu recruiting.oberkochen@zeiss.com. Pokud jste nesouhlasili s uložením vašich údajů, budou vymazána, jakmile pozici obsadíme, nebo během šestiměsíční lhůty.

  Pokud jste souhlasili s uložením svých údajů, zařadíme tyto údaje do procesů personální správy, které provádíme v rámci zákonných ustanovení.

  Zabezpečení údajů

  Společnost ZEISS má celosvětově platné podnikové směrnice k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti dat; kromě toho platí předpisy o ochraně údajů zemí, ve kterých má společnost ZEISS své sídlo. Kromě toho se každý poskytovatel služeb, který zpracovává vaše osobní údaje jménem společnosti ZEISS, zavazuje zajistit důvěrnost a uplatňovat stejně přísná bezpečnostní opatření jako společnost ZEISS.

  Technickou podporu našeho systému pro správu žadatelů zajišťuje poskytovatel IT v Německu, kterého jsme vybrali v souladu se zákonem předepsanými parametry a pro kterého platí i požadavky na ochranu údajů.

  Upozornění na pracovní místa

  Pokud si nastavíte Upozornění na pracovní místa, uložíme pouze informace, které jsou k tomu nezbytné (e-mailová adresa a kritéria výběru). Svou účast v programu Upozornění na pracovní místa můžete kdykoli ukončit. V takovém případě vaše údaje okamžitě vymažeme.

  Kontakt

  Jakékoli dotazy ohledně procesu podávání žádostí zasílejte na adresu recruiting.oberkochen@zeiss.com.

 • Společnost ZEISS nabízí různá fóra na konkrétní specializovaná témata. Tato odborná fóra nabízí uživatelům příležitost k výměně názorů, zkušeností a užitečných tipů s ostatními uživateli. Pro účast musí mít každý uživatel ZEISS ID. V tomto procesu se zpracovává uživatelské jméno, e-mailová adresa a údaje o používání.

  Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat s budoucí účinností.

 • Za účelem pořádání soutěží shromažďuje společnost ZEISS osobní údaje účastníků za účelem určení vítěze. To obvykle zahrnuje pozdrav, celé jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo, pokud je vyžadován telefonický kontakt.

  Tyto údaje slouží k informování výherců e-mailem, poštou nebo telefonicky. Adresní údaje budou použity k zaslání výhry, vyjma osobního předání.

  Údaje budou shromažďovány a zpracovávány výhradně společnostmi skupiny ZEISS. Údaje nebudou předávány jiným externím společnostem.

  Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat s budoucí účinností.

 • Společnost Carl Zeiss AG zpracovává osobní údaje poskytnuté oznamovatelem za účelem získávání a vyřizování oznámení o porušení platných právních předpisů a interních pravidel, jakož i vyšetřování a ukládání sankcí za tato porušení.

  Údaje poskytnuté oznamovatelem zahrnují mimo jiné kategorie údajů, jako jsou komunikační údaje (např. jméno, telefon, e-mail, adresa), údaje o zaměstnancích společnosti ZEISS a případně jména a další osobní údaje osob uvedených v oznámení.

  Zpracování údajů při přijímání a šetření oznámení o shodě, jakož i stanovení vhodných opatření, je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR EU. Základem pro to je především oprávněný zájem společnosti ZEISS jako společnosti pro stíhání trestných činů, uplatňování občanskoprávních nároků, uzavření nebo ukončení pracovního poměru nebo odhalování trestných činů v pracovním poměru, či prevence porušování právních norem v souladu s platnými právními předpisy.

  Zpracování údajů v rámci centrální správy a postoupení záležitostí celé skupiny prováděné oddělením pro dodržování předpisů obecně probíhá v souladu s oprávněným zájmem společnosti, který spočívá v získání přehledu o oznámeních o shodě v rámci celé skupiny, a tedy i o hrozících rizicích při výkonu správní funkce a pro uplatnění a ochranu práv podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR EU.

  Pokud vznikne právní povinnost zajistit systém oznamování nebo mechanismus pro podávání stížností, může právní základ vzniknout na základě čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR EU.

  Pokud mechanismus pro podávání stížností vyžaduje souhlas subjektů údajů se zpracováním údajů, provádí se zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR EU. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli s účinností do budoucna odvolat.

  V souladu s naším oprávněným zájmem podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR EU provádíme za některých okolností anonymizaci osobních údajů tak, aby nezahrnovaly žádné informace a identifikátory odkazující na konkrétní osoby.

  Povinnosti uchovávání údajů a lhůty pro výmaz

  Osobní údaje obecně uchováváme pouze po dobu, která je nezbytně nutná nebo zákonem vyžadovaná k vyřešení záležitostí, jichž se oznámení o dodržování předpisů týká. Konkrétní povinnosti týkající se uchovávání a lhůt pro výmaz osobních údajů zpracovávaných při vyřizování a objasňování oznámení o shodě se odvíjí od výsledku vyšetřování konkrétních okolností i od způsobu porušení a právních důsledků.

  Odhalení a přenos osobních údajů

  Pro účely zpracování oznámení o shodě v souladu s firemně stanoveným postupem a případně podle postupů definovaných právními předpisy může být při objasňování skutečností a určení opatření nutné zapojit další firemní oddělení. V tomto smyslu budou osobní údaje předávány následujícím subjektům pouze v míře nezbytně nutné pro zajištění zpracování oznámení o shodě nebo pro splnění zákonných povinností:

  • vedoucí pracovníci nebo místní osoba zodpovědná za zajišťování dodržování předpisů v příslušné společnosti ZEISS,
  • oddělení odpovědné za firemní záležitosti v případě (odborných) specifických informací (např. oddělení ochrany osobních údajů, firemní oddělení bezpečnosti, právní oddělení, oddělení nákupu, pracovník pro lidská práva, oddělení interního auditu),
  • odpovědné oddělení HR a vedoucí pracovníci odpovídajících zaměstnanců,
  • případně externí právní společnosti a další partneři, kteří pomohou s vysvětlením náznaků dodržování předpisů,
  • další odpovědné strany, jako jsou vládní vyšetřovací orgány, např. státní zástupci.

  Pokud vy, jako oznamovatel, poskytnete svou totožnost pro účel zprávy o shodě, jsme podle GDPR obecně povinni sdělit případným obviněným osobám vaši totožnost a zdroje osobních údajů nejpozději do jednoho měsíce po obdržení vašeho oznámení (čl. 14 odst. 3 písm. a GDPR EU). Pokud hrozí podstatné riziko, že by takové oznámení mohlo ovlivnit efektivní vyšetřování obvinění nebo jinak narušit zájmy spadající pod ochranu (např. ochrana oznamovatele), může být oznámení pozastaveno, dokud toto riziko nepomine (čl. 14 odst. 5 písm. b GDPR).

  Osobní údaje budou předány příjemci (např. společnosti nebo orgánu ZEISS) ve třetí zemi (se sídlem mimo EU nebo EHP), pouze je-li to nezbytné pro zpracování oznámení o shodě. Odpovídající požadavky podle čl. 44 a násl. GDPR jsou adekvátně zohledněny.

  Systém oznamování „ZEISS Integrity Line“

  Systém „ZEISS Integrity Line“ umožňuje oznamovatelům podat oznámení o shodě anonymně a prostřednictvím zašifrovaného připojení.

  Společnost Carl Zeiss AG pověřila společnost EQS Group AG, Karlstraße 47, 80333 Mnichov, Německo (dále také jen „EQS“), technickým zabezpečením systému „ZEISS Integrity Line“. Poskytovatel služby byl vybrán pečlivě. Je odpovědný za pravidelné kontroly správného zacházení s údaji a a zjejich zabezpečení. Společnosti EQS předáváme osobní údaje za účelem technického zavádění. Pro tento účel jsme se společností EQS uzavřeli smlouvu o zpracování údajů. Společnost EQS zpracovává údaje výhradně v datových centrech s vysokým stupněm zabezpečení s certifikací ISO 27001 v Německu a Švýcarsku.

  Při používání platformy pro podávání oznámení o shodě a při komunikaci prostřednictvím platformy jsou osobní údaje poskytnuté oznamovatelem v oznámení zpracovávány ve zvláště zabezpečené databázi společnosti EQS a jsou šifrovány podle současných nejnovějších technologií. IP adresa a aktuální poloha nejsou nikdy ukládány.

  Údaje v systému „ZEISS Integrity Line“ jsou dostupné pouze pro pracovníky oddělení pro dodržování předpisů společnosti ZEISS, tj. pro ředitele pro dodržování předpisů a kontrolora pro dodržování předpisů, a pro speciálně pověřené správce společnosti EQS.

 • Výukové platformy ZEISS vás podporují ve vašem dalším vzdělávání. Účelem výukových platforem ZEISS je poskytovat výukový obsah, organizovat výukové procesy, podporovat výukové scénáře a sledovat pokrok ve výuce během zpracování výukového obsahu. Za tímto účelem je také umožněna komunikace mezi učiteli a studenty. Výukové platformy ZEISS odesílají e-maily a záznamy v kalendáři s relevantními informacemi pro účastníky v rámci organizace výuky.

  Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat s budoucí účinností.

 • Společnost ZEISS vám chce usnadnit kontakt s námi. Nabízíme proto kontaktní formuláře pro dotazy na všech našich webových stránkách.

  Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, shromažďujeme proto vaše jméno a e-mailovou adresu, abychom mohli rychle a individuálně odpovědět na váš dotaz. Pokud nás chcete kontaktovat telefonicky, uveďte prosím také své telefonní číslo.

  Údaje budou použity pouze k zodpovězení vašeho dotazu, nebudou použity k žádnému jinému účelu.

  Právním základem zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat s budoucí účinností.

 • Společnost ZEISS by vám ráda zasílala informace o našich výrobcích a službách, které by vás mohly zajímat.

  Vaše osobní údaje shromážděné v rámci registrace k odběru zpravodaje, zejména uvedené oblasti zájmu, používáme k tomu, abychom vám poskytovali informace o výrobcích a službách přizpůsobených vám osobně. Poskytnutím svého jména nám umožňujete, abychom vás osobně oslovovali a snadno spravovali vaše údaje. Pokud uvedete své adresní údaje, např. vaše PSČ, můžeme vám také poskytnout nabídky přizpůsobené regionu.

  Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat s budoucí účinností. Pokyny k odhlášení naleznete v zápatí každého zpravodaje.

  Údaje, které získáváme při nákupu některého z našich výrobků nebo služeb, jakož i při jejich používání, mohou být použity pro opatření přímého marketingu, abychom upozornili na novinky a aktuality o zakoupených nebo souvisejících výrobcích nebo službách. Právním základem pro zpracování údajů je ochrana oprávněných zájmů společnosti ZEISS v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f GDPR. Náš převažující oprávněný zájem vyplývá z našeho zájmu, abychom vám mohli zasílat novinky a vylepšení výrobků nebo služeb, které jste zakoupili, nebo souvisejících výrobků nebo služeb.

  Proti zpracování vašich osobních údajů pro reklamní účely společností ZEISS můžete s účinností do budoucna kdykoli vznést námitku. Námitku lze snadno podat prostřednictvím formuláře žádosti uvedeného ve spodní části této stránky nebo pomocí odhlašovacího odkazu v zápatí každého zpravodaje.

  Navíc se neustále snažíme naši nabídku vylepšovat. Za tímto účelem se provádí hodnocení zaslaných zpravodajů, např. zda je dosažitelná sdělená e-mailová adresa, které zpravodaje se otevírají, na jaké odkazy se kliká v rámci zpravodaje atd. Údaje shromažďuje a zpracovává výhradně společnost ZEISS. Údaje nebudou předány jiným externím společnostem.

 • „Můj zrakový profil“ a „Online kontrola zraku ZEISS“ jsou online služby pro určování osobních zrakových návyků a identifikaci individuálních potřeb na základě zrakové ostrosti, kontrastu a barevného vidění, jakož i astigmatismu a zorného pole pro individuální řešení čoček od společnosti ZEISS. Údaje shromážděné v tomto procesu se používají výhradně pro analýzy požadované v každém jednotlivém případě. Výsledky „Můj zrakový profil“ mohou být následně přístupné prostřednictvím kódu poskytnutého s výsledkem; na vyžádání lze tento kód poskytnout také e-mailem.

  Pro stanovení zrakového profilu nebo kontrolu zraku se shromažďují různá data: věk, omezení zraku, dříve používaná zraková pomůcka, problémy se zrakem, pracovní a denní aktivity, délka používání mobilních zařízení atd.

  Pokud si přejete dostávat výsledky e-mailem, vaše e-mailová adresa bude také shromážděna pro zaslání QR kódu s výsledky analýzy. E-mailová adresa nebude dále uložena.

  Právním základem zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat s budoucí účinností.

 • Na některé produkty ZEISS poskytuje společnost ZEISS záruku v délce dvou let od data nákupu. U některých z těchto produktů může být tato záruční doba prodloužena na tři roky, pokud je produkt zaregistrován prostřednictvím online registrace ZEISS do čtyř týdnů od data nákupu.
  Právním základem pro toto zpracování údajů je plnění smlouvy nebo plnění předsmluvních opatření dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

 • U některých našich služeb nabízíme postupy jednorázového přihlášení. Tento postup vám umožňuje přihlásit se k některým našim službám pomocí uživatelského účtu poskytovatele postupů jednorázového přihlášení (např. Facebook nebo Apple ID). Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a, b nebo f GDPR.

  Náš převažující oprávněný zájem vyplývá z naší povinnosti zajistit bezpečnost nabízených služeb. Za tímto účelem společnost ZEISS zpracovává určité osobní údaje a předává je nám v průběhu procesu jednorázového přihlášení.

 • Společnost ZEISS vám také nabízí rozsáhlé možnosti kontaktů a informací prostřednictvím naší přítomnosti na sociálních sítích. Tyto služby sociálních sítí mohou nezávisle shromažďovat osobní údaje, např. prostřednictvím vašeho vytvořeného profilu. V tomto procesu jsou údaje zpracovávány také mimo Evropskou unii. Zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR

  Platformy sociálních sítí

  Nabízíme vám rozšířené možnosti komunikace a informování skrze naše aktivity na sociálních sítích na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Tyto služby sociálních sítí mohou nezávisle shromažďovat osobní údaje, např. prostřednictvím vašeho vytvořeného profilu.

  Na některých webových stránkách společnosti ZEISS najdete tlačítka pro sociální pluginy jiných online služeb. Tato tlačítka zatím nenavazují kontakt se serverem poskytovatele. Pouze kliknutím na tato tlačítka dáváte souhlas s komunikací s poskytovatelem příslušné platformy a spojení je aktivováno.

  Pokud jste již do vámi vybrané sociální sítě přihlášeni, dojde k tomu, aniž by se otevřelo další okno. Jelikož je tento přenos přímý, neznáme přenášené údaje. Přenesena je pouze informace o tom, že jste vyvolali příslušnou stránku. Pokud jste zároveň přihlášeni do sítě Facebook a jiné sítě, tato informace je přidělena vašemu účtu na sociální síti a je tudíž propojena s vaší osobou.

  Chcete-li získat více informací o dalším používání a uchovávání vašich osobních údajů Facebookem a Twitterem kontaktujte přímo tyto společnosti sociálních sítí.

  Prostřednictvím prohlížeče je také možné blokovat sociální pluginy s doplňky.

  Facebook pro firmy – Automatické pokročilé párování

  Tato funkce je aktivní pouze v případě, že jste v našem banneru souhlasu se soubory cookie souhlasili s používáním sledovacího pixelu Facebook. Pokud udělíte tento souhlas, bude na některých webových stránkách společnosti ZEISS použita automatická pokročilá shoda. Tato funkce přenese vaši e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo, když je zadáte do formuláře na webové stránce společnosti ZEISS a odešlete formulář. Údaje jsou před přenosem zašifrovány a Facebook je používá k lepšímu přiřazení ke konkrétním cílovým skupinám. Poté jsou přenášená data Facebookem smazána.

  Fanouškovské stránky Facebook

  Podle rozhodnutí ESD ze dne 5. 6. 2018 je provoz fanouškovské stránky Facebook společnou odpovědností Facebooku a příslušné provozní společnosti. Osobní údaje shromážděné a zpracované společností Facebook pro Facebook Insights jsou společnosti ZEISS poskytovány pouze v anonymizované podobě. Nezískáváme tedy žádné informace o chování jednotlivých uživatelů. Společnost ZEISS používá Facebook Insights nebo nástroje třetích stran, které využívají data poskytnutá Facebookem k vyhodnocení toho, jak je náš obsah přijímán a používán, a to ke zlepšování našeho obsahu. Právním základem pro toto je čl. 6 odst. 1, písm. f GDPR.

 • Průzkumy spokojenosti zákazníků

  Společnost ZEISS má oprávněný zájem na zlepšování svých vlastních výrobků a služeb. Můžeme vás proto pozvat k účasti na zákaznických průzkumech. Dotazníky používané k tomuto účelu jsou obecně navrženy jako anonymní, takže nemusíte uvádět žádné osobní údaje. Pokud přesto poskytnete osobní údaje v dotazníku nebo průzkumu, může společnost ZEISS tyto osobní údaje použít ke zlepšení svých vlastních výrobků a služeb.

  Zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a nebo f GDPR. Máte právo jakýkoliv souhlas kdykoli odvolat s budoucí účinností.

  Naším prvořadým oprávněným zájmem je zlepšovat výrobky a služby, které nabízíme.

  Průzkumy pro zkoumání uživatelů

  Informace z uživatelských průzkumů používáme k testování prototypů či konceptů a nápadů na našich webových stránkách a ke zlepšování našich služeb na základě zpětné vazby, kterou dostáváme od návštěvníků webových stránek nebo uživatelů najatých prostřednictvím agentur. Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a nebo f GDPR.

  Jaké informace shromažďujeme?

  • Jméno
  • E-mailová adresa
  • Data chování (uživatelské interakce s prototypem, záliby, neoblíbené položky, preference)
  • Místo (země)
  • Demografické údaje: věk, věkové rozmezí, pohlaví (ne vždy povinné)
  • Název pracovní pozice

  Pokud jsou videa a obrázky zaznamenávány jako součást uživatelského průzkumu, stane se tak pouze v případě, že jste nám poskytli svůj souhlas. Z odběru se můžete kdykoli a bez udání důvodu odhlásit zasláním e-mailu na adresu research.panel@zeiss.com. Tyto informace uchováváme v našich databázích, protože je možné, že se pohovoru nezúčastní všichni členové projektového týmu (pokud je to relevantní).

  K provádění uživatelských průzkumů se používá poskytovatel služeb maze.com. S poskytovatelem služeb byla uzavřena smlouva o ochraně údajů. Vaše osobní údaje nebudou sdíleny s žádným jiným poskytovatelem služeb.

  Osobní údaje shromážděné v rámci uživatelského průzkumu uchováváme po dobu 2 let. Anonymizované údaje (tedy údaje, které vás nemohou identifikovat) mohou být uchovávány déle.

 • Pokud se zúčastníte některé z našich akcí, zpracování vašich osobních údajů se může stát nezbytným pro vaši účast z důvodů zpracování a fakturace. Zpracování údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR nebo, pokud mezi vámi a společností ZEISS neexistuje žádný smluvní vztah, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším převažujícím oprávněným zájmem je efektivní realizace online akcí.

  K vedení virtuálních schůzek nebo webinářů používáme následující platformy a aplikace:

  • Microsoft Teams
  • GoToWebinar
  • WebEx
  • Clickmeeting
  • On24

  Pro akci je zpravidla zpracovávána pouze vaše e-mailová adresa, jméno, příjmení a IP adresa. U placených akcí mohou být údaje zpracovávány také pro účely fakturace.

  Mezi vámi a poskytovatelem webináře je vytvořeno šifrované spojení. Nezaznamenáváme zvukové ani obrazové informace přenášené během této relace. Kliknutím na „Připojit se“ potvrzujete, že nebudete tuto relaci nahrávat ani snímat obrazovku.
  Relaci můžete kdykoli ukončit jednoduchým zavřením okna prohlížeče nebo ukončením programu či aplikace. Pokud váš kontakt ukončí relaci, automaticky se ukončí i vaše účast v relaci.

  Během webináře i po něm jsou nám předávány statistické údaje. Pokud se zúčastníte webináře, položíte nebo odpovíte na otázku v průběhu webináře, kromě vašich registračních údajů získáváme informace o délce účasti, zájmu o webinář, položenou otázku nebo odpověď pro další podporu nebo rozšíření zkušenosti uživatelů.

  Rádi bychom také upozornili, že poskytovatelé v rámci poskytování shromažďují vlastní údaje, které nemůžeme ovlivnit. Podrobné informace o tom lze nalézt na webových stránkách poskytovatelů.

 • Společnost ZEISS monitoruje bezpečnostní oblasti uvnitř i vně budov a areálů pomocí videozáznamu. Video sledování veřejných prostranství zásadně neprobíhá. Jakmile se ocitnete v detekčním dosahu kamer, jste předmětem tohoto zpracování údajů. Zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

  Společnost ZEISS má prvořadý oprávněný zájem na používání video dohledu. To pomáhá zajistit z velké části plnou budovu a osobní bezpečnost. Video dohled usiluje o následující účely:

  • Výkon domovních práv
  • Detekce nelegálních pokusů o přístup
  • (Nezbytné) monitorování alarmových dveří
  • Detekce zablokovaných nouzových východů
  • Objasňování a stíhání neoprávněného přístupu
  • Prevence, omezování a objasňování trestního chování, např. vandalismus

  Video dohled umožňuje rychlé zahájení opatření k eliminaci obtíží vyplývajících z výše uvedených bodů. Slouží tak nejen k ochraně budovy, ale i vaší osobní bezpečnosti a bezpečnosti zaměstnanců ZEISS.

  Video data jsou vyhodnocována pouze ad hoc. V případě porušení domovního řádu, spáchání trestného činu nebo určitých zákonných požadavků mohou být nahrávky předány bezpečnostním orgánům.

  Data jsou zpravidla zaznamenávána nebo uchovávána po dobu 7 dnů. V závislosti na lokalitě mohou být údaje zaznamenávány za různé období (maximálně jeden měsíc). Obvykle je na každém místě, kde se provádí video dohled, vyvěšeno oznámení, které informuje subjekty údajů o jejich právech.

  V případě konkrétního důvodu jsou tyto obrazové sekvence vyžadovány po dobu vyšetřování.

 • Webové stránky ZEISS můžete zpravidla používat, aniž byste nám poskytli jakékoli osobní údaje. U některých funkcí nabízených na webových stránkách si od vás vyžádáme osobní údaje, abychom mohli příslušnou službu rychle a žiuvatelsky přívětivým způsobem zpracovat nebo mohli službu vůbec nabízet. Viz také část „Používání souborů cookie a podobných technologií“.

  Některé údaje jsou již shromažďovány automaticky a z technických důvodů, když navštívíte naše webové stránky. Podrobné informace k tomu naleznete v části „Přístupové údaje na webových stránkách a internetových obchodech“.

  Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a nebo f GDPR. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat s budoucí účinností.

 • V našich internetových obchodech si můžete objednat různé výrobky. Pro zpracování objednávky jsou zpracovávány různé osobní údaje. Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

  Pro vyřízení objednávky zpracováváme Vaše kontaktní údaje, tj. titul, příjmení, jméno, telefonní číslo a dodací a fakturační adresu. Vaši e-mailovou adresu využíváme k zasílání potvrzení objednávky a dalších důležitých informací o Vaší objednávce a k ověření Vaší identity při vytváření zákaznického účtu. Kromě toho shromažďujeme vaše platební údaje během procesu objednávky. V případě potřeby pro vyřízení objednávky využíváme poštovní, spediční a přepravní společnosti. V případě prodlení s platbou předáváme – jsou-li splněny ostatní zákonné podmínky – údaje potřebné k vymáhání naší pohledávky poskytovateli inkasních služeb. Zpracování plateb kreditní kartou a PayPal také provádí externí poskytovatel služeb.

  Právním základem pro zpracování údajů je plnění smlouvy nebo provedení předsmluvních opatření v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Odchylně od toho se zpracování údajů pro výše popsanou kontrolu bonity a v případě potřeby zapojení poskytovatele služeb vymáhání pohledávek provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším převládajícím oprávněným zájmem je vyhnout se prodlení s platbami.

  Některá data se načítají automaticky a z technických důvodů již při návštěvě našich internetových obchodů. Podrobné informace k tomu naleznete v části „Přístupové údaje k webovým stránkám a internetovým obchodům“.

 • Pro zpracování smluvních vztahů nabízíme našim zákazníkům bezpečné platební možnosti a k tomuto účelu využíváme kromě bank i další poskytovatele platebních služeb. Právním základem zpracování údajů je plnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

   Osobní údaje jsou zpracovávány poskytovateli platebních služeb (jako je jméno, adresa, bankovní údaje, jako jsou čísla účtů nebo čísla kreditních karet). Toto zpracování je nezbytné pro provádění transakcí. Údaje zadané v tomto procesu však zpracovávají a uchovávají pouze poskytovatelé platebních služeb. Společnost ZEISS obdrží pouze informace s potvrzením nebo negativní informací o platbě.

    Poskytovatelé platebních služeb mohou provádět další přenosy za účelem ověření totožnosti a bonity. V tomto ohledu odkazujeme na obchodní podmínky a informace o ochraně údajů poskytovatelů platebních služeb. Platí podmínky a oznámení o ochraně údajů příslušných poskytovatelů platebních služeb, které jsou dostupné na příslušných webových stránkách nebo transakčních aplikacích.

   • ZEISS ID je systém správy identity a přístupu pro všechny aplikace ZEISS, který mohou používat zákazníci, partneři, dodavatelé a zaměstnanci. Tímto způsobem lze digitální služby společnosti ZEISS používat prostřednictvím jediného přístupového bodu. Integrovaná funkce „jednorázového přihlášení“ umožňuje přepínat mezi různými službami bez nutnosti opětovného přihlášení – a to je možné i v rámci společností ZEISS prostřednictvím automatické registrace.

    Pro registraci musí uživatel uvést své příjmení, jméno, e-mailovou adresu a je-li to u využívané služby vyžadováno, titul, zákaznické číslo, telefonní číslo, doručovací a fakturační adresu. Poskytnuté údaje používáme za účelem správy uživatelů. Pokud jsou tato uživatelská data potřebná pro implementaci dalších aplikací, např. pro zpracování objednávek ve webovém obchodě jim budou předány údaje potřebné pro příslušnou aplikaci.

    V rámci profilu účtu ZEISS ID můžete prohlížet a měnit své osobní údaje nebo stav vašeho marketingového souhlasu, nepovinné údaje lze smazat. ZEISS ID lze také smazat jako takové. V takovém případě budou vaše data vymazána a trzatíte přístup k aplikacím ZEISS ID. Váš účet ZEISS ID a vaše údaje budou automaticky smazány, pokud bude váš účet neaktivní po dobu 2 let.

    Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo plnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR nebo ochrana převažujících oprávněných zájmů společnosti ZEISS podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

   • Jako provozovatel webové stránky nebo internetového obchodu shromažďuje společnost ZEISS údaje o přístupech na naše webové stránky a webové obchody a ukládá tato data jako takzvané „protokolové soubory serveru“. Následující informace se shromažďují automaticky a ukládají se až do automatického smazání:

    • Navštívená webová stránka nebo internetový obchod
    • Datum a čas přístupu
    • Webová stránka, ze které byl proveden přístup (tzv. odkazující URL)
    • Použitý prohlížeč
    • Použitý operační systém
    • IP adresa požadujícího koncového zařízení

    Výše uvedené údaje zpracováváme pro následující účely:

    Monitorování a vyhodnocování bezpečnosti a stability systému.

    • Zajištění bezproblémového připojení webové stránky
    • Zajištění pohodlného používání našich webových stránek

    Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Náš převažující oprávněný zájem vyplývá z účelů sběru údajů uvedených výše. Shromážděné údaje v žádném případě nepoužíváme za účelem vyvozování závěrů o jednotlivých osobách.

   • Služba virtuálního vyzkoušení společnosti Carl Zeiss Vision GmbH vám poskytuje doporučení pro obroučky brýlí na základě vašeho dříve vytvořeného virtuálního avatara. Shromážděné biometrické údaje bude společnost ZEISS zpracovávat pouze jako součást služby virtuálního vyzkoušení.

    Právním základem zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

   • Právní základ a účel

    Tyto informace použijeme k testování prototypů nebo konceptů a nápadů z našich webových stránek a ke zlepšení našich služeb na základě zpětné vazby, kterou jsme obdrželi od návštěvníků webových stránek nebo uživatelů najatých prostřednictvím agentur. Uplatněným právním základem pro výše uvedené činnosti jsou naše oprávněné zájmy (čl. 6. odst. 1 písm. f GDPR)

    Jaké informace shromažďujeme?

    • Jméno
    • E-mailová adresa
    • Data chování (uživatelské interakce s prototypem, záliby, neoblíbené položky, preference)
    • Místo (země)
    • Demografické údaje: věk, věkové rozmezí, pohlaví (ne vždy povinné)
    • Název pracovní pozice

    Zaznamenáváte videa a snímky?

    Ano, pokud jste nám k tomu dali souhlas. Odhlásit se můžete kdykoli a bez udání důvodů zasláním e-mailu na adresu research.panel@zeiss.com

    Tyto informace uchováváme v našich databázích, protože je možné, že se pohovoru nezúčastní všichni členové projektového týmu (pokud je to relevantní). Nahrávky a poznámky nám umožňují později sdílet obsah a přistupovat k němu spolehlivě a přesně.

    Sdílíte mé osobní údaje se třetími stranami?

    Můžeme pověřit externí agentury, aby provedly průzkumy naším jménem. Kromě toho sdílíme vaše osobní údaje s nástroji používanými k provádění průzkumů. V obou případech jsme podepsali odpovídající smlouvu o ochraně údajů a provedli jsme příslušné posouzení dodavatele ochrany soukromí.

    Po jakou dobu budete moje osobní údaje uchovávat?

    Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 2 let. Souhrnná data a/nebo anonymizovaná data (tedy data, která vás nemohou identifikovat) budou uložena po delší dobu.

    Mezinárodní přenos údajů

    Vaše údaje mohou být uloženy mimo EHP a v kontextu digitálních služeb podporovaných cloudem (např. e-mail, nástroj pro průzkumy). To znamená, že vaše údaje mohou být uloženy nebo zpřístupněny v zemích mimo EHP podle práva mimo EU, kde jejich použití nemusí podléhat stejně přísným požadavkům právní ochrany. Naši externí poskytovatelé služeb však nemají žádné právo používat informace, které s nimi sdílíme, nad rámec toho, co je nezbytné k tomu, aby nám pomáhali.

    Abychom vám poskytli co nejvíce záruk ochrany soukromí a ochrany údajů, pečlivě jsme zkontrolovali a prověřili naše třetí strany. Aby byl zajištěn soulad s požadavky na ochranu údajů při mezinárodních přenosech jsou s těmito poskytovateli podepsány Standardní smluvní doložky (SCC) přijaté Evropskou komisí.

    Veškeré informace jsou důvěrné

    Zachování vaší důvěrnosti: se všemi informacemi, které poskytnete společnosti ZEISS během pohovoru, bude nakládáno jako s důvěrnými. Společnost ZEISS se zavazuje nezveřejňovat žádné informace, pokud to nevyžaduje zákon nebo to není nutné k ochraně práv osoby.

    Zachování důvěrnosti společnosti ZEISS: veškeré informace, které vám společnost ZEISS sdělí během pohovoru, jsou důvěrné. Jakákoli zpětná vazba, kterou poskytnete společnosti ZEISS týkající se produktů a/nebo služeb ZEISS, je důvěrná a souhlasíte s tím, že společnost ZEISS je vlastníkem takové zpětné vazby. To nemá žádný vliv na jakákoli vlastnická práva, která můžete mít k jinému obsahu, který nám během konverzace poskytnete.

    Vlastnictví média

    Společnost ZEISS je vlastníkem média a vy udělujete společnosti ZEISS výslovné povolení k použití vašich nahrávek a obrázků pro média nebo pro odvozené aktivity v souvislosti s naším projektem (zveřejnění může být interní).

   Požadavek ohledně ochrany osobních údajů

   Formulář se načítá…

   Vaše žádost ohledně ochrany osobních údajů.
   Vyplňte následující formulář a my se Vám ozveme, co nejdříve to bude možné!

   Další informace o zpracování údajů společností ZEISS najdete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.

   • 1

    Poslední aktualizace: 30. ledna 2024