Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme vám za váš zájem o naši společnost a vážíme si toho, že se chcete stát zaměstnancem společnosti ZEISS. Považujeme za důležité informovat vás o tom, jak je nakládáno s vašimi osobními údaji v souvislosti s procesem ucházení se o zaměstnání.

Pro své žádosti nebo dotazy používejte pouze soukromé e-mailové adresy.

Správce osobních údajů a účel zpracování

Běžný postup žádosti o zaměstnání

Registrací a odesláním žádosti na portálu ZEISS pro uchazeče nám zpřístupňujete své osobní údaje a souhlasíte se zpracováním těchto údajů v rámci žádosti. Můžete také udělit samostatný souhlas se zařazením vašich údajů do skupiny uchazečů (viz níže).

Vaše údaje budou použity výhradně pro účely obsazení konkrétní pozice ve skupině společností ZEISS. Správcem pro shromažďování a zpracování údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů je společnost ZEISS odpovědná za pracovní nabídku nebo v případě nezávazné přihlášky společnost ZEISS, které přihlášku zašlete. Podrobnější informace o konkrétním subjektu společnosti ZEISS získáte na adrese recruiting .oberkochen @zeiss .com. Údaje, které jste uvedli na portálu ZEISS pro uchazeče, můžete kdykoli zkontrolovat, aktualizovat a doplnit.

Nezávazná přihláška

Pokud zašlete nezávaznou přihlášku do našeho systému pro správu uchazečů, budou vaše údaje předány příslušné společnosti ZEISS, která odpovídá vašim zkušenostem.

Skupina uchazečů

Pokud jste poskytli souhlas s předáním údajů týkajících se vaší žádosti, pokud by mohl být váš profil zajímavý i pro obsazení volných pracovních míst v jiných společnostech ZEISS, bude vaše žádost předána dál. Vaše údaje budou následně zpřístupněny společnostem ZEISS, které se podílejí na procesu podávání žádostí o zaměstnání, a ty vás mohou v případě zájmu kontaktovat.

Aktivní vyhledávání lidských zdrojů

Pokud nás zaujaly informace ve vašem profilu, a pokud jsme vás kontaktovali prostřednictvím kariérních nebo podobných portálů, první fáze seznámení se s vámi probíhá prostřednictvím příslušné sociální sítě. S vaším souhlasem zahrneme do našeho portálu pro uchazeče údaje, které jsme získali z této sociální sítě, a poté vám zašleme odkaz, abyste mohli použít přizpůsobený přístupový nástroj k doplnění svého profilu a souhlasu se zařazením do naší skupiny uchazečů. Po shromážděné vašich údajů ze sociální sítě, přejdete k běžnému procesu ucházení se o zaměstnání (viz výše).

Doporučení

Pokud je váš profil zajímavý, možná vás již doporučil někdo z našich zaměstnanců ZEISS. V tomto případě jsou vaše kontaktní údaje nejprve shromážděny od zaměstnance společnosti ZEISS, aby vám náš systém mohl následně zaslat automatický e-mail s informacemi a odkazem na popis pracovní pozice. Pokud máte o danou pracovní pozici zájem, můžete se přihlásit běžným postupem. Pokud zájem nemáte a na e-mail neodpovíte, odstraníme vaše kontaktní údaje z našeho systému nejdéle po uplynutí dvou měsíců. Máte tedy dostatek času upravit svůj profil pro účely příslušné pozice nebo využít již shromážděné údaje pro další zajímavá volná místa. Na vaši žádost vaše údaje rádi odstraníme před uplynutím dvouměsíční lhůty.

Typ údajů

V průběhu ucházení se o zaměstnání zpracováváme údaje, které nám poskytnete ve své žádosti. Mezi tyto údaje patří:

  • Identifikační údaje (příjmení, jméno, daňové identifikační číslo atd.)
  • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo atd.)
  • Informace o vašich osobních preferencích (vaše záliby, zájmy atd.)
  • Údaje o vzdělání a kariéře (absolvovaná škola/univerzita, kariérní historie).
  • Další příslušné údaje (certifikáty, vaše fotografie atd.)

Právní základ a práva subjektů údajů

Vaše údaje jsou shromažďovány pro výše uvedené účely (odpovídající důvody pro zaměstnání ve společnosti ZEISS). Vzhledem k tomu, že společnost ZEISS přijímá nové zaměstnance z mnoha různých zemí, právní základ pro oprávněné zpracování osobních údajů se velmi různí. Další informace o konkrétních vnitrostátních právních předpisech (například o právech subjektů údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů) a obecné informace o zpracování osobních údajů ve společnosti ZEISS najdete na našich webových stránkách na adrese https://www.zeiss.com/data-protection.

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, který jste udělili, můžete svůj souhlas kdykoli podle vlastního uvážení odvolat s účinností do budoucna na portálu ZEISS pro uchzeče nebo e-mailem na adresu recruiting .oberkochen @zeiss .com. Platnost zákona o zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání souhlasu není odvoláním souhlasu dotčena.

Příjemci údajů a místo zpracování údajů

Skupina ZEISS zajišťuje, aby třetí strany, které např. pracují jménem společnosti ZEISS a jsou oprávněné k přístupu k těmto údajům, dodržovaly práva a povinnosti stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Společnost ZEISS a její poskytovatelé služeb vždy zpracovávají údaje na serverech umístěných v Evropské unii. Ve výjimečných případech mohou být údaje zpracovávány v rozsahu povoleném právními předpisy i v mimoevropských zemích (třetí země).

Při předávání údajů v rámci skupiny ZEISS, při předávání třetí straně (např. z důvodu protiteroristických předpisů) nebo do třetí země a při zpracování údajů externími partnery dodržuje společnost ZEISS platné právní předpisy o ochraně osobních údajů a tyto činnosti co nejlépe chrání dostupnými prostředky pro ochranu osobních údajů, jež zahrnují smlouvy o zpracování osobních údajů, standardní smluvní doložky EU a mezinárodní úmluvy. Pokud místní zahraniční požadavky nesplňují úroveň ochrany poskytovanou Listinou základních práv EU, bude se společnost ZEISS snažit vhodnými prostředky snížit rizika zpracování osobních údajů na minimum.

Odstranění údajů

Ze zákona jsme v zásadě povinni archivovat vaše osobní údaje související s procesem ucházení se o zaměstnání po dobu šesti měsíců. V případě, že vám nemůžeme nabídnout pracovní pozici, ale za předpokladu, že jste souhlasili se svým zařazením do skupiny uchazečů, vymažeme vaše údaje nejpozději do dvou let od zamítnutí vaší žádosti. Po šesti měsících můžete také kdykoli vymazat své údaje na portálu ZEISS pro uchazeče nebo zasláním e-mailu na adresu recruiting .oberkochen @zeiss .com. Pokud jste nesouhlasili s uchováváním vašich osobních údajů, budou vymazány, jakmile obsadíme volné pracovní místo a/nebo po uplynutí šestiměsíční lhůty. Pokud jste souhlasili s uchováváním vašich osobních údajů, zahrneme tyto údaje do procesů správy lidských zdrojů, které provádíme v mezích stanovených právními předpisy.

Zabezpečení údajů

Společnost ZEISS má celosvětově platné podnikové směrnice, které zajišťují zabezpečení a zachování důvěrnosti údajů. Dále platí také předpisy o ochraně osobních údajů v zemích, kde má společnost ZEISS sídlo. Každý poskytovatel služeb, který zpracovává vaše osobní údaje jménem společnosti ZEISS, má navíc povinnost zajistit důvěrnost a uplatňovat stejně přísná bezpečnostní opatření jako společnost ZEISS. Technickou podporu našeho systému pro správu uchazečů zajišťuje poskytovatel IT služeb v Německu, kterého jsme vybrali podle podmínek stanovených právními předpisy a na kterého se také vztahují právní požadavky na ochranu osobních údajů.

Upozornění na pracovní místa

Pokud si nastavíte upozornění na pracovní místa, uložíme pouze informace, které jsou pro tento účel potřeba (e-mailovou adresu a kritéria výběru). Své nastavení upozornění na pracovní místa můžete kdykoli odebrat. V takovém případě vaše údaje okamžitě odstraníme.

Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů ohledně ochrany osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na adrese datap rivacy @zeiss .com. Případné dotazy týkající se procesu ucházení se o zaměstnání zasílejte na adresu recruiting .oberkochen @zeiss .com.

Verze

Pokud dojde k podstatným změnám ve způsobu zpracování vašich osobních údajů, budeme vás neprodleně informovat. Zásady ochrany osobních údajů platné k zaří 2021.