Moderní trendy v mikroskopii

Moderní trendy v mikroskopii

Společný materiálový workshop TUL, ČVUT a ZEISS

09:00 - 16:30 (online přenos do 14:45), TUL - Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, seminární místnost 4.003 budova L, 4. patro. K dispozici bude omezený počet parkovacích míst s názvem workshopu.
Starting soon
Ongoing Stay Tuned for next time
Ended Stay Tuned for next time
 • 00 r.
 • 00 měs.
 • 00 d.
 • 00 h.
 • 00 m.
 • 00 s.
Technická univerzita v Liberci (TUL), Fakulta strojní, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, České vysoké učení technické (ČVUT), Fakulta stavební a firma ZEISS Vás zvou na společný materiálový workshop. Pokud Vás zajímají moderní trendy v mikroskopii jako je Correlative workflow SEM + XRM - zaregistrujte se.
Přednášet budou mezinárodní aplikační experti firmy ZEISS a uznávaní odborníci na materiálový výzkum, kteří se zabývají světelnou, elektronovou a X-Ray mikroskopií. Bude vyhrazen prostor i pro Vaše případné dotazy. Lze se účastnit i prostřednictvím online přenosu.
 
Můžete se těšit na:
 • přednášky zabývající se Correlative workflow SEM a XRM
 • praktickou ukázku světelných a elektronových mikroskopů
 • prohlídku společné univerzitní laboratoře TUL a ŠKODA AUTO - UNI.Lab
   

Program 4.10.2023

Přednášky budou v češtině s výjimkou zahraničních speakeru

Název přednášky
Přednášející / Speaker

9:00 - 9:15

Úvodní slovo a představení TUL

9:15 - 9:45

Využití elektronové mikroskopie pro charakterizaci nanomateriálů na TUL

Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.  

9:45 - 10:15   ENG

ZEISS FIB-SEM Correlation Methods

Dr. Antonio Casares

10:15 - 10:45

Microstructural analyses of building composites via nanoindentation and SEM

doc. Ing. Němeček, Ph.D., DSc.

10:45 - 11:30

Coffee Break

11:30 - 12:00

Aplikace SEM-FIB techniky při studiu mechanismů únavy a koroze

Ing. Ivo Kuběna, Ph.D.

12:00 - 12:30

Step Forward of In-Situ Correlative Microscopy by AFM-in-SEM

Ing. Jan Neuman, Ph.D.

12:30 - 13:30

Lunch Break

13:30 - 14:00   ENG

Extending Synchrotron X-ray Microscopy to the Laboratory  X-Ray Microscopy as a correlative imaging technique

Dr. Mohsen Samadi Khoshkhoo

14:00 - 14:30

Combined SEM experiments for microstructure and phase analysis

RNDr. Jaromír Kopeček, Ph.D.

14:30 - 14:45

Závěrečné slovo (konec online přenosu)

Ing. Andrej Mazán, MBA

14: 45 - 15:15

Coffee Break

15:15 - 16:30

Light, SEM microscopy showroom

Hands on session

Prohlídka laboratoře Škoda

  

Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

  

Ing. Totka Nikolaeva Bakalova, Ph.D.

Představení organizátorů

Představení organizátoru / Organizers

Technická univerzita v Liberci (TUL) je vysoká škola založená roku 1953 ve městě Liberci. Univerzita má sedm fakult a jeden odborný ústav. Vzdělává se na ní kolem 6 tisíc studentů. Fakulta strojní je nejstarší fakultou Technické univerzity v Liberci, byla založena v roce 1953. V době svého založení byla zaměřena především na výchovu inženýrů pro obory textilního, sklářského a automobilového průmyslu. Postupem doby se její profil upravoval a rozšiřoval až do dnešní podoby. Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci (CXI) je výzkumné centrum, které je součástí Technické univerzity v Liberci jako její univerzitní ústav. Ústav byl založen v roce 2009 a od roku 2012 sídlí v univerzitní budově L. Výzkumný ústav má tři hlavní výzkumné oblasti: materiálový výzkum, konkurenceschopné strojírenství a systémovou integraci. V roce 2020 se ústav podílel na řešení 102 výzkumných projektů, a to jak českých, tak mezinárodních.

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. Studuje na něm přes 18 000 studentů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Fakulta stavební ČVUT se v klíčových směrech orientuje na oblast výzkumu nových materiálů, konstrukcí a technologií s ohledem na jejich trvanlivost a spolehlivost v rámci životního cyklu stavby. Přitom vždy nahlíží na tuto problematiku komplexně tak, aby byly uplatňovány širší aspekty interakce stavebních konstrukcí s životním prostředím. Výzkumná činnost je uskutečňována především v rámci národních a mezinárodních výzkumných projektů jak základního, tak aplikovaného výzkumu. Řada významných výsledků vzniká i přímou kooperací s průmyslovými partnery.

ZEISS je technologický koncern s celosvětově dominantním postavením v oblasti optického a optoelektronického průmyslu. Společnost ZEISS vyvíjí, vyrábí a distribuuje inovativní řešení pro průmyslovou měřicí techniku a zajištění kvality, mikroskopická řešení pro biovědní obory a výzkum materiálů i řešení lékařské techniky pro diagnostiku a terapii v oftalmologii a mikrochirurgii. ZEISS je také předním světovým výrobcem litografické optiky, která se používá v mikročipovém průmyslu při výrobě polovodičů. Výrobky značky ZEISS, jako jsou brýlové čočky, fotografické objektivy a dalekohledy, jsou vyhledávané a určují trendy po celém světě.

Díky tomuto portfoliu, které je zaměřeno na růstové oblasti budoucnosti, jako je digitalizace, zdraví a průmysl a díky silné značce pomáhá ZEISS utvářet technologický pokrok a svými řešeními rozvíjí svět optiky a souvisejících oblastí. Základem úspěchu a dalšího plynulého budování dominantního postavení společnosti ZEISS v technologiích a na trhu jsou trvale vysoké výdaje na výzkum a vývoj.

Organizační výbor workshopu:

Ing. Totka Bakalova, Ph.D. - TUL, FS, KMT
Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D. - TUL
doc. Ing. Martin Böhm, Ph.D. - ČVUT
prof. Ing. Jiří Němeček, Ph.D., DSc. - ČVUT
Ing. Andrej Mazán, MBA. - ZEISS
Ing. Ivana Burianová - ZEISS
Ing. Katarína Matesová - ZEISS
 

Přednášející

Přednášející / Speakers

Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

Pavel Kejzlar působí jako výzkumný pracovník Technické Univerzity v Liberci na Oddělení pokročilých materiálů v Laboratoři mikroskopie, jako pedagogický pracovník na Katedře materiálu Fakulty strojní. Specializuje se na materiálové inženýrství, strukturoskopii a fázové analýzy, syntézy, modifikace a utilizace nanomateriálů. Zaměřuje se zejména na mikroskopii a mikroanalýzu (SEM, AFM, EDS, WDS, EBSD), fotokatalýzu a hodnocení materiálových vlastností.

Dr. Antonio Casares

Antonio Casares je specialistou na prodej a aplikace ve společnosti ZEISS Research Microscopy Solutions v Německu. Má více než 25 let zkušeností s návrhem a konstrukcí hmotnostních spektrometrů a elektronových mikroskopů a hluboké aplikační znalosti v oblasti těchto technik. Antonio je držitelem diplomu z biofyziky získaného na univerzitě v německém Giessenu, kde také získal doktorský titul summa cum laude v oboru "Optika nabitých částic". Před nástupem do společnosti ZEISS Strategic Business Development v srpnu 2002 byl Antonio zaměstnán v Institutu Maxe Plancka jako "vědecký pracovník pro letecké přístroje" a v divizi jaderné fyziky Národní laboratoře Oak Ridge v USA.
  

prof. Ing. Jiří Němeček, Ph.D., DSc.

Jiří Němeček je univerzitním profesorem, učitelem, vedoucím studentů a výzkumným pracovníkem. Na své domovské univerzitě ČVUT působí jako Fulbrighter a Fulbrightův velvyslanec. Je taky vedoucím laboratoří CE-SEM a Nano na ČVUT v Praze, Fakultě stavební (Cemhub).
Působí i jako aktivní člen odborných organizací, organizoval několik mezinárodních konferencí (Local Mechanical properties), působil jako editor konferenčních sborníků a pozvaný editor knihy. Je členem redakčních rad časopisů. Byl pozván k přednáškám na několika mezinárodních konferencích a renomovaných univerzitách. Byl hlavním řešitelem několika výzkumných grantů. Je taky autorem více než 50 článků v impaktovaných mezinárodních časopisech.
 

Dr. Mohsen Samadi Khoshkhoo

Mohsen Samadi Khoshkhoo je manažerem obchodního rozvoje společnosti Zeiss pro rentgenové mikroskopické systémy v regionu Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA). Po získání bakalářského a magisterského titulu v oboru metalurgie pracoval rok v ocelářské společnosti a poté rok v íránském výzkumném centru pro materiály a energetiku. V roce 2009 nastoupil do Leibnizova institutu pro výzkum pevných látek a materiálů v Drážďanech (IFW Dresden) a na TU Dresden, kde získal doktorát v oboru materiálových věd. Jádrem jeho práce v IFW byla charakterizace materiálů, kde se zabýval skenovací elektronovou mikroskopií (SEM), transmisní elektronovou mikroskopií (TEM), in-situ SEM, analýzou profilu rentgenových linií a časově rozlišenými synchrotronovými rentgenovými difrakčními výzkumy. Od roku 2014 je členem týmu ZEISS.

Ing. Ivo Kuběna, Ph.D.

Ivo Kuběna působí na Ústavu fyziky materiálů AV ČR v.v.i. jako vedoucí skupiny elektronové mikroskopie a jako vědecký pracovník ve skupině nízkocyklové únavy. Skupina EM se stará o využití mikroskopických technik a jejich aplikaci pro řešení výzkumných cílů pracovníků ÚFM. Ivo Kuběna využívá a rozvíjí pokročilé metody elektronové mikroskopie v kombinaci s fokusovaným iontovým svazkem pro studium základních mechanismů cyklické plasticity.
 

Ing. Jan Neuman, Ph.D.

Jan Neuman působí v současnosti ředitelem a spoluzakladatelem společnosti NenoVision, která byla založena v roce 2015 jako spin-off CEITEC (Středoevropský technologický institut) v Brně. Získal titul Ph.D. v oboru Fyzikální a materiálové inženýrství na VUT v Brně se zaměřením na výrobu a charakterizaci nanostruktur. Během studia se významně podílel na výzkumném projektu vývoje AFM modelu pro UHV SEM. Strávil pět měsíců na Weizmann Institute of Science v Izraeli jako hostující Ph.D. student. Zaujala ho technologie korelativní mikroskopie, umožňující lepší pochopení různých aspektů a vlastností materiálů v nanoměřítku. Jeho vášeň a businessové myšlení vyústili v komercializaci řešení AFM-in-SEM a založením společnosti NenoVision. To mu umožnilo pokračovat ve vývoji a posouvání hranic in-situ měření a korelativní mikroskopie posouvající výzkum nových a udržitelných materiálů, baterií a polovodičových zařízení. Je spoluautorem více než 20 vědeckých prací, jednoho patentu, >10 funkčních vzorků a hlavním řešitelem několika národních a mezinárodních projektů.

RNDr. Jaromír Kopeček, Ph.D.

Jaromír Kopeček pracuje ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v.v.i. v oddělení materiálové analýzy. Zabývá se fyzikou intermetalik (zejména kovy s tvarovou pamětí) a elektronovou mikroskopií. Je vedoucím laboratoře elektronové mikroskopie vybudované v rámci projektu FUNBIO. V současnosti se zabývá studiem mikrostruktury rotačně kované mědi, mikrostrukturou deformovaného NiTi a – jako všichni – 3D tištěnými kovy. Mezi jeho další činnosti patří výuka elektronové mikroskopie a popularizační činnost.

Registrujte se

Kapacita workshopu je omezená, přihlašte se nyní. / The workshop capacity is limited, sign up now.

Formulář se načítá…

Více informací o zpracování a ochraně osobních údajů ve společnosti ZEISS naleznete na odkazu:  data privacy notice.