Řízení kvality

Náš integrovaný systém řízení

Tím nejcennějším je pro firmu angažovaný tým zaměstnanců, který přebírá svou odpovědnost za kvalitu, životní prostředí, zdraví a bezpečnost.

Řízení kvality a ochrany životního prostředí – v rámci divizí i navzájem mezi divizemi – zaručuje, že všechny činnosti jsou komplexně plánovány, řízeny a monitorovány. Veškeré produkty a služby mají splňovat očekávání našich zákazníků. Účinný a spolehlivý integrovaný systém řízení pomáhá optimalizovat tyto procesy. Včasné rozpoznání a okamžité odstranění zjištěných nedostatků snižuje náklady na nezbytná nápravná opatření a garantuje kvalitu, udržovatelnost a spolehlivost našich produktů a služeb.

Tato příručka je závazná pro všechny vedoucí pracovníky a zaměstnance naší divize. Vedení společnosti Carl Zeiss IMT GmbH se tímto prohlášením zavazuje, že bude svou činnost vykonávat v souladu s konkrétně definovanými ustanoveními.

Naše certifikáty

Zavedli jsme systém řízení kvality, který splňuje požadavky právních předpisů v tuzemsku i v zahraničí, jakož i mezinárodní standardy kvality. Příslušné certifikáty a potvrzení certifikačních orgánů si můžete stáhnout zde.

Naše certifikáty

Naše certifikáty pro software

Ve společnosti Carl Zeiss necháváme pravidelně certifikovat hlavní revize našeho softwaru. Tím zajišťujeme ověření kvality výpočtů pro naše geometrické prvky.

PTB nabízí již řadu let nezávislý certifikační balíček. Ve 3D softwaru jsou body přepočteny na vyrovnávací prvky. Kvalita těchto vyrovnávacích prvků podle Gausse je definována PTB, software je segmentován do "tříd přesnosti". Všechny výsledky našeho testovaného softwaru jsou ve třídě nejmenších odchylek.

Softwarové certifikáty se pravidelně aktualizují a jsou k dispozici na Metrologickém portálu.

Akreditovaná kalibrační laboratoř

Kalibrační laboratoř firmy Carl Zeiss spol. s r.o. nabízí poskytování kalibračních služeb v té nejvyšší kvalitě. Důkazem toho, je získání certifikátu podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, což je záruka, že službu poskytuje organizace, která prochází pravidelnými dozory Českého institutu pro akreditaci. Tyto dozory jsou zaměřeny nejen na navázání etalonů na etalony vyšších řádů a pravidelné kontroly kalibračních metod, ale i na vyškolení a přezkoušení samotných pracovníků kalibrační laboratoře.

Akreditace je potvrzení nezávislosti, objektivity a odborné způsobilosti daného subjektu k vykonávání definované činností – v našem případě kalibrace souřadnicových měřicích strojů s dotykovým snímáním.